Chân gá điện thoại vào thị kính

500.000 VNĐ 250.000 VNĐ